Politica GDPR

GAMA TRAVEL & EVENTS SRL, în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează prin mijloace automatizate și manuale datele cu caracter personal cu bună credință, respectând dispozițiile legale în materie din domeniul protecției datelor cu caracter personal și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarele: numele și prenumele, domiciliul, seria, numărul și emitentul CI/BI/Pașaport, numărul de telefon, e-mailul, imaginea, semnătura sau orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor de mai jos.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele SCOPURI: încheierea și desfășurarea relației contractuale cu GAMA TRAVEL & EVENTS SRL pe baza cererii de furnizare a serviciilor și produselor oferite de GAMA TRAVEL & EVENTS SRL; pentru trimiterea de newslettere/alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor/serviciilor companiei, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, sms, telefonic, în cazul în care ați exprimat un astfel de acord; pentru a procesa înregistrările și rezervările hoteliere pentru evenimentele organizate de GAMA TRAVEL & EVENTS SRL; pentru a furniza datele colectate către terțe părți în vederea: evaluării rezumatelor științifice, realizării programului științific de către o comisie de specialiști din domeniu desemnată de organizatorul științific al CONGRESUL NATIONAL DE DERMATOLOGIE 2023, realizării culegerii de rezumate, creditării EMC de către instituțiile naționale și internaționale autorizate, confirmării rooming-list-urilor cu hotelurile contractate de GAMA TRAVEL & EVENTS SRL.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor TEMEIURI juridice, cum ar fi: în baza consimțământului liber exprimat, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul UE nr. 679/2016; pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte și în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (ex. furnizarea produsului sau serviciului solicitat, comunicarea cu persoana vizată în vederea executării contractului), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE nr. 679/2016; pentru respectarea unor obligații legale care îi revin companiei GAMA TRAVEL & EVENTS SRL (ex. efectuarea raportărilor către autoritățile competente, întocmirea și păstrarea/arhivarea documentelor financiar-contabile (ex: facturi) conform legii etc.), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE nr. 679/2016; în scopul intereselor legitime urmărite de GAMA TRAVEL & EVENTS SRL sau ale terților (ex. îmbunătățirea serviciilor GAMA TRAVEL & EVENTS SRL, promovarea serviciilor proprii, recuperarea creanțelor aferente relației contractuale încheiate, asigurarea securității persoanelor, dar având în vedere întotdeauna protejarea intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2018.

Refuzul de a ne furniza datele personale ori de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ne va împiedica pe noi, GAMA TRAVEL & EVENTS SRL, să ne îndeplinim în mod corespunzător obligațiile noastre, fapt ce poate avea drept consecință imposibilitatea de mai putea furniza solicita serviciile solicitate.

Consimțământul exprimat pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi revocat în orice moment și la orice dată ulterioară, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, ce va fi expediată la adresa dataprotection@gamatravelevents.ro sau la adresa poștală din București,Putul lui Craciun Nr.34, Et.1, Ap.2,Sector 1, punct de lucru Bucuresti, Putul lui Craciun Nr.34, Et.1, Ap.2,Sector 1,. Revocarea consimțământului după momentul colectării datelor cu caracter personal nu înlătură dreptul legal de utilizare a datelor pentru perioada anterioară retragerii consimțământului.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal: Prelucrarea datelor personale va fi realizată pe întreaga perioadă de valabilitate a consimțământului exprimat pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și până la data la care consimțământul va fi retras la cererea persoanei vizate.
În situația în care persoana vizată își va retrage consimțământul, începând cu momentul retragerii acestuia, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în scopul pentru care au fost colectate.

Destinatarii datelor, operatori și persoane împuternicite. Datele personale vor putea fi dezvăluite sau transferate în scopurile de mai sus, către angajații/colaboratorii/partenerii/furnizorii companiei GAMA TRAVEL & EVENTS SRL ori către companii afliliate acesteia și care vor fi ținuți la rândul lor de respectarea unor obligații de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competențelor acestora și a legislației aplicabile (ex. ANAF, ITM, ANSPDCP, organe de cercetare penală etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor privind legislația fiscală, legislația muncii și altele, după caz.

În conformitate cu art. 15-21 din Regulamentul UE nr. 679/2016, vă informăm că fiecare participant are următoarele DREPTURI cu privire la datele personale: dreptul de acces la date și de a solicita o copie a acestora; dreptul de rectificare a datelor; dreptul de a solicita ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor; dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, vă informăm că potrivit art. 7 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 679/2016, fiecare participant are dreptul de a-și retrage oricând consimțământul acordat pentru trimiterea de newslettere sau comunicări cu scop de marketing.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice altă solicitare legată de datele cu caracter personal, se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul GAMA TRAVEL & EVENTS SRL la adresa: Putul lui Craciun Nr.34, Et.1, Ap.2,Sector 1, sau direct pe e-mail la dataprotection@gamatravelevents.ro.

În cazul în care se va adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor, GAMA TRAVEL & EVENTS SRL va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016.

În situația în care se va aprecia că au fost încălcate drepturile în legătură cu datele personale, vă informăm că poate fi adresată o plângere în acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, sector 1, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30.